Lokala regler

Generella lokala regler

 

1. Stenar i bunker

Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 är tillämplig 

 

Markeringar

Följande markeringar gäller på banan


Markering - Regelhänvisning - Regler för Golfspel 2012-2015

Vit - Out of bounds - Regel 27

Gul* - Vattenhinder - Regel 26

Röd* - Sidovattenhinder - Regel 26

Blå** - Mark under arbete (MUA) - Regel 25

Blå/Vit - MUA, spel förbjudet - Bil. 1 Del B 1a

Orange - Hindrande föremål -Regel 24

 

* Om markeringen är otydlig eller saknas, är hindrets gräns där marken byter plan.

** Alt. området inringat med vit färg.


Lokala regler

                                       

1.       Skydd av unga träd

Om ett ungt träd eller buske, identifierat med blå-vit pinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål).
Om bollen ligger i ett vattenhinder, måste spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26.
Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.
Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) störande inverkan av någonting annat än ett sådant träd gör slaget uppenbart ogörligt eller (b) störande inverkan av ett sådant träd bara skulle uppstå genom användande av ett uppenbart orimligt slag eller en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

2.       Bunkerskador av rinnande vatten

Skador i bunker orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Regel 25-1 gäller.

3.       Boll träffar ledningstråd

Om en boll träffar en ledningstråd/stolpe, torn och/eller stag vid spel av hål 5 måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5.

4.       Vattenhinder/sidovattenhinder med droppzon

Om en boll är i eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret/sidovattenhindret på hål 17 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen även när droppzonen är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till vattenhindret/sidovattenhindret. Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del B 8 Anm.

5.       Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)

Vid tävlingar arrangerade av Kinds GK får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).
Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.
Plikt för brott mot denna lokala regel: Diskvalifikation

6.       Dräneringar

Dräneringar täckta av grus eller singel på spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

7.       Lättnad för pluggad boll på hela spelfältet

På hela spelfältet får en boll, som ligger i sitt eget nedslagsmärke i marken, utan plikt lyftas, rengöras och droppas så nära som möjligt intill den punkt där den låg, dock inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
Undantag: 1. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om bollen är pluggad i sand i ett område som inte är finklippt. 2. En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än den olägenhet som täcks av denna lokala regel gör slaget uppenbart ogörligt.

 

Lokala tävlingsbestämmelser

 

1.       Avbrott i spelet efter 9 hål 

Deltagare i tävlingen äger rätt till en paus i högst 5 minuter för intagande av förfriskningar vid kiosken på hål 10.

 

2.       Avbrott i spelet på grund av fara

Avbryta spelet omedelbart: En lång signal med siren.

Avbryta spelet: Tre signaler med siren, upprepade gånger.

Återuppta spelet: Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

 

Scoring Area

Scorekorten skall lämnas in till Scoring Area i klubbhuset. Ett scorekort anses slutgiltigt lämnat när en spelare lämnat Scoring Area.

Om inte annat sägs i den lokala regeln utgår plikt för brott mot någon lokal regel med två slag.

  

3.       Avståndsmätare

 

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1. Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2. Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning endast under förutsättning att den multifunktionella apparaten inte innehåller funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, oavsett om de används eller inte. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas bara de inte används.

 

Plikt för brott mot denna lokala regel: Diskvalifikation.

 

Upprättat av Regelkommittén